بیمارستان مهراد

بیماری های قبلی - عروقی

اختلال حاد عروق قلب

آنژیوگرافی مغزی

بیماریهای دریچه های قلب

حمله قلبی (سکته قلبی)

نارسایی قلبی

جراحي پيوند عروق کرونر

ضربانهاي غير طبيعي قلب

لامینکتومی